Djelatnost visokogradnje podrazumijeva izgradnju  poslovnih, stambenih, proizvodnih i magacinskih hala, kao i objekata javne namjene.

POSLOVNI OBJEKTI - Poslovne objekte prilagođavamo radnom ambijentu poslovanja poslovnog subjekta za kojeg se vrše građevinski, građevinsko-zanatski, instalaterski i drugi radovi.

STAMBENI OBJEKTI - Stambene objekte gradimo, kako za druge investitore, tako i iz sopstvenih sredstava. Odišu funkcionalnošću i prilagođeni su kako modernom, tako i porodičnom načinu života.

PROIZVODNE I MAGACINSKE HALE - Proizvodne i magacinske hale su specifična kategorija objekata koja zahtijeva izuzetnu specijalnost, jer namjena objekta uvijek mora biti usko prilagođena grani poslovanja kojom se bavi investitor. Mi u tome uspijevamo.

OBJEKTI JAVNE NAMJENE - Objekti javne namjene predviđeni su za javno korišćenje. Objekti ovog tipa namijenjeni su institucijama državnih organa, zdravstva, obrazovanja i drugo.

GRAĐEVINSKI, GRAĐEVINSKO-ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI

Građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi su grupa usko povezanih radova, čiji krajnji rezultat daje nov izgled objektu.

DOGRADNJA - Dogradnja obuhvata građevinske, građevinsko-zanatske, instalaterske i druge radove, pomoću kojih izgrađujemo nov prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i njegovo nadziđivanje. Kao krajnji rezultat dobijamo jedinstvenu funkcionalnu celinu nadograđenog dijela sa postojećim.

REKONSTRUKCIJA - Rekonstrukcija podrazumijeva izvođenje radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta. Rekonstrukcijom povećamo broj funkcionalnih jedinica, mijenjamo spoljni izgled objekta, popravljamo stanje instalacija, povećavamo stabilnost, unapređujemo zaštitu objekta od požara itd.

ADAPTACIJA - Adaptaciju čine građevinski i drugi radovi na postojećim objektima u kojima se vrši izmjena organizacije prostora prema želji i poslovanju investitora. U sklopu adaptacije mogu se vršiti zamjene uređaja, kao i postrojenja istog kapaciteta.

SANACIJA - Sanacija obuhvata građevinske i druge radove, kao što su popravka uređaja, postrojenja i opreme, kao i zamjena konstruktivnih elemenata. Cilj ovih radova uglavnom je restauracija i revitalizacija.